Admin

Bell Schedule

Regular Schedule

A Lunch Schedule

Start of School Bell

7:35

Warning Bell

7:40

Period 1

7:45-9:10

Homeroom

9:10-9:20

Period 2

9:25-10:45

A Lunch

10:45-11:15

Period 3

11:20-12:45

Period 4

12:50-2:20

 

B Lunch Schedule

Start of School Bell

7:35

Warning Bell

7:40

Period 1

7:45-9:10

Homeroom

9:10-9:20

Period 2

9:25-10:45

Period 3

10:50-11:30

B Lunch

11:30-12:00

Period 3

12:05-12:45

Period 4

12:50-2:20

 

C Lunch Schedule

Start of School Bell

7:35

Warning Bell

7:40

Period 1

7:45-9:10

Homeroom

9:10-9:20

Period 2

9:25-10:45

Period 3

10:50-12:15

C Lunch

12:15-12:45

Period 4

12:50-2:20


  

1-HOUR Delayed Schedule

A Lunch Schedule

Start of School Bell

8:35

Warning Bell

8:40

Period 1

8:45-9:55

Homeroom

9:55-10:00

Period 2

10:05-11:20

A Lunch

11:20-11:50

Period 3

11:55-1:10

Period 4

1:15-2:20

 

B Lunch Schedule

Start of School Bell

8:35

Warning Bell

8:40

Period 1

8:45-9:55

Homeroom

9:55-10:00

Period 2

10:05-11:20

Period 3

11:25-12:00

B Lunch

12:00-12:30

Period 3

12:35-1:10

Period 4

1:15-2:20

 

C Lunch Schedule

Start of School Bell

8:35

Warning Bell

8:40

Period 1

8:45-9:55

Homeroom

9:55-10:00

Period 2

10:05-11:20

Period 3

11:25-11:10

C Lunch

12:40-1:10

Period 4

1:15-2:202-HOUR Delayed Schedule

A Lunch Schedule

Start of School Bell

9:35

Warning Bell

9:40

Period 1

9:45-10:35

Homeroom

10:35-10:40

Period 2

10:45-11:35

A Lunch

11:35-12:05

Period 3

11:40-1:25

Period 4

1:30-2:20

 

B Lunch Schedule

Start of School Bell

9:35

Warning Bell

9:40

Period 1

9:45-10:35

Homeroom

10:35-10:40

Period 2

10:45-11:35

Period 3

11:40-12:15

B Lunch

12:15-12:45

Period 3

12:50-1:25

Period 4

1:30-2:20

 

C Lunch Schedule

Start of School Bell

9:35

Warning Bell

9:40

Period 1

9:45-10:35

Homeroom

10:35-10:40

Period 2

10:45-11:35

Period 3

11:40-12:50

C Lunch

12:55-1:25

Period 4

1:30-2:20


 

3-Hour Early Dismissal

(No homeroom)

A Lunch Schedule

Start of School Bell

7:35

Warning Bell

7:40

Period 1

7:45-8:25

Period 2

8:30-9:10

 Period 4  9:15-9:55

A Lunch

10:00-10:20

Period 3

10:25-11:20

 

B Lunch Schedule

Start of School Bell

7:35

Warning Bell

7:40

Period 1

7:45-8:25

Period 2

8:30-9:10

Period 4

9:15-9:55

 Period 3  10:00-10:30

B Lunch

10:30-10:50

Period 3

10:55-11:20

 

C Lunch Schedule

Start of School Bell

7:35

Warning Bell

7:40

Period 1

7:45-8:25

Period 2

8:30-9:10

Period 4

9:15-9:55

Period 3
 10:00-10:55

C Lunch

11:00-11:20